Na Odjelu za biologiju PMF-a Split provode se znanstvena istraživanja u sljedećim područjima:

Nutrigenomika i funkcionalna genetika

Istražuju se utjecaji pojedinih fitonutrijenata i njihovih metabolita na regulaciju ekspresije gena u ljudi te na epigenetske promjene u strukturi genoma. Organizacija genoma i genetička kontrola mejoze, staničnog ciklusa i popravka DNA u biljaka.

Mikrobiologija

Molekularni mehanizmi rezistencije Gram-negativnih bakterija na antibiotike: Istražuju se izvori i rasprostranjenost proširenog spektra β-laktamaza u okolišu, fenotipska osjetljivost bakterija na značajne skupine antibiotika, identifikacija i karakterizacija gena rezistencije i njihovih genetičkih elementa, prijenos gena rezistencije u bakterijskim zajednicama, genetička srodnost izolata iz okoliša s kliničkim izolatima te utjecaj ekoloških činitelja u pojavi i širenju rezistencije. Izvori novih bioaktivnih kemijskih tvari: Istražuju se prirodne i sintetske komponente kao novi izvori bioaktivnih tvari, kemijska raznolikost. Primjenom mikrobioloških i molekularnih metoda istražuju se antimikrobni spektri i mehanizme njihovog djelovanja, potencijalne inhibitore mehanizama rezistencije na antibiotike, povećavanje antimikrobne efikasnosti antibiotika te smanjenje stupnja patogenosti invazinih sojeva.

Botanika i raznolikosti mediteranske flore Hrvatske

Istražuju se florističke i vegetacijske značajke određenih područja s ciljem zaštite i obnove ekosustava, kao i mogućeg gospodarskog iskorištavanja. Provode se komparativna istraživanja u odnosu na ekološke čimbenike te invetarizacija flore i vegetacije kao i monitoring biljnih zajednica. Utvrđuju se srodstveni odnosi pojedinih biljaka te fitocenološke-sintaksonomske karakteristike vegetacije. Istražuju se zaštićene, ugrožene i endemične biljne svojte mediteranskog klimatskog područja Hrvatske, načini razmnožavanja i očuvanja sjemena definiranih vrsta.

Sekundarni metaboliti kserofita i njihova biološka uloga

Težište istraživanja je izolacija i karakterizacija eteričnih ulja, ali i drugih sekundarnih metabolita kserofitnih biljaka. Biološka uloga izoliranih spojeva istražuje se kroz protuvirusno djelovanje eteričnih ulja kao i drugih fitoaktivnih prirodnih komponenata.

Ultrastrukturna građa animalnih i humanih tkiva

Istražuje se ultrastrukturna građa animalnih tkiva u okviru projekta Anisakis spp: Genomic Epidemiology te ultrastrukturna građa humanih embrija na razini transmisijskog elektronskog mikroskopa. Unutar COST/EUNEXIN grupe pri Europskoj uniji istražuju se tijesni spojevi među stanicama.

Biologija i ekologija riba

Istražuje se biologija i ekologija jadranskih vrsta riba s naglaskom na spolnost i razmnožavanje uz istraživanje dinamike populacije iz porodica Trachinidae, Scorpaenidae i Soleidae.

Biologija i ekologija školjkaša

Istražuje se struktura populacija, reproduktivni ciklusi te starost i rast vrsta. Posebno se proučava sastav endolitskih zajednica u ljušturama školjkaša.

Kurikularni pristup u nastavi biologije osnovnih i srednjih škola te visokog obrazovanja

Implementacija praktičnih radova u nastavi biologije i njihova realizacija na satu biologije.

Start typing and press Enter to search